• Max --ºC Min --ºC

  CONDICIONES GENERALES DE RESERVA Y DE PAGO DE LOS BUNGALOWS ALQUILER: Mínimo 2 noches en Abril, Mayo, Junio y Septiembre (excepto Semana Santa y puentes,3 noches) Mínimo 3 noches en Julio y 5 noches en  Agosto. El precio incluye únicamente un vehículo por alojamiento. El bungalow está totalmente equipado para comer y cocinar pero no dispone de sábanas ni de toallas. Se prohíbe alojar más personas de las permitidas por la capacidad máxima del alojamiento. Los arrendatarios son responsables de asegurar que las personas que residen con ellos bajo su responsabilidad cumplan todas las normas. La dirección se reserva el derecho de rechazar y de expulsar a cualquier persona que cause molestias o incumple la normativa. LLEGADAS - SALIDAS: Las llegadas serán aceptadas de 17.00h a 20.30h. La salida deberá efectuarse antes de las 11.00h. La reserva solamente será garantizada por un período máximo de 24 h, después de la fecha de llegada. Una vez agotado este plazo, el alojamiento puede ser alquilado nuevamente. En caso de llegar tarde o de salir antes del tiempo acordado no se aplicará ningún tipo de descuento sobre el precio de la estancia. FIANZA: La fianza se hará por medio del depósito de una tarjeta de crédito al llegar al camping. Si no hay ningún tipo de desperfecto en el alojamiento a la hora de la salida, no se cargará ningún importe en la tarjeta de crédito. En caso de no tener tarjeta de crédito, se deberá abonar una fianza en metálico del 30% del importe total de la estancia al llegar al camping. Si no hay ningún tipo de desperfecto en el alojamiento a la hora de la salida, se devolverá el importe total de la fianza. LIMPIEZA: El alojamiento se entrega al cliente totalmente limpio y deberá dejarse totalmente limpio, así que el cliente deberá encargarse de la limpieza final antes de abandonar el alojamiento. En caso de malas condiciones de limpieza, serán descontados de la fianza 60,00 euros por gastos de limpieza. PAGO: El importe total de la estancia deberá abonarse por avanzado. La reserva  será considerada efectiva en el momento de aceptar las condiciones de reseva y nosotros hayamos recibido el primer pago (el 40% del total de la estancia). El último pago (60%) deberá abonarse 30 días antes de la fecha de llegada. Para reservas hechas con menos de 30 días antes de la fecha de llegada o reservas de menos de una semana (7 noches), el pago deberá efectuarse por el importe total del precio de la estancia en el momento de firmar el contrato. ANULACIÓN: Si la anulación se produce con más de 30 días de antelación a la fecha de llegada, los gastos de cancelación serán del 40% del importe total de la reserva. Si la anulación se produce con menos de 30 días de antelación a la fecha de llegada, los gastos de cancelación serán del 100% del importe total de la reserva.   CONDICIONS GENERALS DE RESERVA I DE PAGAMENT LLOGUER: Mínim 2 nits a l'abril, maig, juny i setembre (excepte setmana santa i festes locals, 3 nits) Mínim 3 nits al juliol i 5 nits  l'agost. El preu inclou únicament un vehicle per allotjament. El bungalow està totalment equipada per cuinar i menjar , però no hi ha llençols ni tovalloles. Es prohibeix allotjar més persones de les permeses per la capacitat màxima de l'allotjament. Els llogaters són responsables d'assegurar-se que les persones que resideixen amb ells sota la seva responsabilitat compleixin totes les normes. La direcció es reserva el dret de refusar i d'expulsar qualsevol persona que causi molèsties o incompleixi la normativa. ARRIBADES - SORTIDES: Les arribades seran acceptades de 17.00h a 20.30h. La sortida haurà de fer-se efectiva abans de les 11.00h. La vostra reserva solament serà garantida per un període màxim de 24 h. després de la data d'arribada. Un cop exhaurit aquest període, l'allotjament pot ser llogat novament. En els casos d'arribar tard o de sortir abans del temps acordat no s'aplicarà cap mena de descompte sobre el preu de l'estada. FIANÇA: La fiança es farà per mitjà del dipòsit d'una targeta de crèdit en arribar al càmping. si no hi ha cap mena de desperfecte a l'allotjament a l'hora de la sortida, no es carregarà cap despesa a la targeta de crèdit. En cas de no tenir targeta de crèdit, s'haurà d'abonar una fiança en metàl•lic del 30% de l'import total de l'estada en arribar al càmping. Si no hi ha cap mena de desperfecte a l'allotjament a l'hora de la sortida, es retornarà l'import total de la fiança. NETEJA: L'allotjament es dóna al client totalment net i ha de ser deixat totalment net, així que el client ha d'encarregar-se de fer la neteja final abans de deixar l'allotjament. En cas de males condicions de neteja, seran descomptats de la fiança 60,00 eur per despeses de neteja. PAGAMENT: L'import total de l'estada haurà d'abonar-se per avançat. La reserva serà considerada en ferm quan vostè hagi acceptat les condicions i nosaltres haguem rebut el primer pagament (el 40% del total de l'estada). El darrer pagament (60%) haurà de fer-se efectiu 30 dies abans de la data d'arribada. Per a reserves fetes amb menys de 30 dies abans de la data d'arribada o reserves de menys d'una setmana (7 nits), el pagament s'haurà de fer per l'import total de l'estada. ANNULACIÓ: Si l'anul•lació es produeix amb més de 30 dies d'antelació a la data d'arribada, les despeses de cancel•lació serán del 40% de l'import total de la reserva. Si l'anul•lació es produeix amb menys de 30 dies d'antelació a la data d'arribada, les despeses de cancel•lació serán del 100% de l'import total de la reserva. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION ET PAIEMENT LOCATION: LOCATION : Le période minimum est de 2 nuits en avril, mai, juin et septembre (sauf Pâque et ponts, 3 nuits). Le période minimum est de 3 nuits en juillet et 5 nuits en août. Le prix inclus seulement un véhicule par logement. Le bungalow est entièrement équipé pour manger cuisiner, mais il n'y a pas de draps ni de serviettes. Il est interdit de loger plus de personnes que la capacité maximum du logement. Les locataires doivent s'assurer que les personnes acceptent le règlement du camping sous leur responsabilité. La direction du camping se réserve le droit de refuser n'importe quelle réservation et d'expulser les clients s'ils causent des problèmes. ARRIVÉE - DÉPART: Les arrivées seront acceptées de 17h à 20h30. Le départ doit être effectué avant 11h. Votre réservation sera garantie maximum 24 heures seulement après la date d'arrivée. Après cette période, le logement pourra être loué à d'autres personnes. En cas d'arrivée tardive ou du départ tôt, il n'y aura pas de décompte. CAUTION: A l'arrivée, une carte de crédit sera prise comme caution. À votre départ, s'il n'y a pas de dommages dans le logement, nous ne ferons aucun débit sur votre carte de crédit. Si vous arrivez sans carte de crédit, la caution sera de 30% du prix du séjour, et devra être payé en liquide à votre arrivée. À votre départ, s'il n'y a pas de dommages dans le logement, nous vous rembourserons la caution. NETTOYAGE: Le logement est donné au client totalement propre et doit être rendu totalement propre, le client doit faire le nettoyage final avant de partir du logement. En cas de mauvaises conditions de nettoyage, 60.00 euro seront déduits de votre caution pour les frais de nettoyage.   PAYEMENT:   Le montant total de votre séjour doit être payé à l'avance. La réservation sera considérée efficace après que vous ayez accepté les conditions de réservation et lorsque nous recevrons le paiement du premier acompte (40% du montant total du séjour). Le dernier acompte (60%) doit être payé 30 jours avant la date de votre arrivée. En cas de réservations faites moins de 30 jours avant la date d'arrivée, tout le payement du séjour doit être payé à l'avance.   ANNULATION: Si l'annulation se produit plus de 30 jours avant votre arrivée, vous devrez payer 40% du montant total du séjour. Si l'annulation se produit moins de 30 jours avant votre arrivée, vous devrez payer 100% du montant total du séjour. En cas de réservations faites moins de 30 jours avant la date d'arrivée, tout le payement du séjour doit être payé par avance.   BOOKING CONDITIONS AND PAYMENT RENTING: Minimum 2 nights in April, May, June & September (except Easter and bank holidays, 3 nights). Minimum 3 nights in July & 5 nights in August. The price includes only one vehicle by lodging. The bungalow is fully equipped for eating and cooking but there are no sheets nor towels. It is not allowed to lodge more persons surpassing the maximum capacity of the lodging. Renters are responsible for making sure that the people residing with them comply with the rules under their own responsibility. The direction reserves the right to refuse any reservation and evict anyone causing disturbances. ARRIVAL-DEPARTURE: Arrivals will be accepted from 17.00h to 20.30h. Departure must be done before 11.00h. Your reservation only will be held for a maximum of 24 hours after the arrival date, out of this period the lodging may be re-rent. No reduction in the price can be given in cases of late arrival or early departure. GUARANTEE: A credit card will be taken as guarantee when you arrive at the campsite. If there is no damage in the lodging at your departure, no costs will be charged on your credit card. In cases of no credit card, a cash guarantee of 30% of the total cost of the stay must be paid when you arrive at the campsite. If there is no damage in the lodging at your departure, the guarantee will be repaid to you. CLEANING: The lodging is given to the client totally clean and must be left totally clean, so the client must do the final cleaning before leaving the lodging. In cases of bad conditions of cleaning 60, 00 euro will be discounted of your guarantee by costs of cleaning. PAYMENT: The total cost of your stay must be paid per advanced. The reservation will be considered effective after you have paid the 40% of your stay, and you have accepted the conditions. The last instalment (60%) must be paid 30 days before the arrival date. In case of reservations made less than 30 days before the arrival date the total payment of the stay must be paid per advance. CANCELLATION: In case of cancellation the costs of reservation will not be returned. If cancellation occurs more than 30 days before your arrival date, a payment of 40% of the total price of your stay will be due. If cancellation occurs less than 30 days before your arrival date, the 100% of your stay will be due.

23 April, 2016